Bendradarbiavimo su reklamos užsakovu sutarties taisyklės

1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS

1.1. Platintojas – reklamos paslaugų platintojas – OOHpro.lt – perkantis reklamos paslaugas iš Teikėjo ir parduodantis Užsakovui.

1.2. Teikėjas - reklamos paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo teikiantis reklamos paslaugas.

1.3. Užsakovas – reklamos paslaugų užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo užsakantis reklamos paslaugas iš Platintojo.

1.4. Reklamos paslaugos - reklamos plotų nuomos, tentų ar plakatų gamybos, įrengimo ir kitos paslaugos.

1.5. Portalas – internetinis portalas – www.oohpro.lt .

1.6. Užsakymas – Užsakovo pateiktas užsakymas Platintojui.

1.7. Reklamos kampanija – vienu Užsakymu pateikta Reklamos paslaugų grupė.

 

2. UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS IR TVIRTINIMAS

2.1. Užsakovas pateikia Platintojui Užsakymus naudodamas Portale patalpinta informacija (aprašymas, kainos, užimtumas ir kita). Užsakymo pateikimo momentas yra užfiksuojamas Portale prie konkretaus Užsakymo įrašant Užsakymo pateikimo momentu buvusius datą ir laiką valandomis, minutėmis ir sekundėmis.

2.2. Platintojas privalo patvirtinti Užsakymą per 1 darbo dieną nuo jo pateikimo momento per Portalo užsakymų valdymo sritį. Tai prilyginama sandorio sudarymui. Siekiant operatyvumo ir Užsakovui pageidaujant apie Užsakymo patvirtinimą bus pranešta ir elektroniniu laišku.

2.3. Nesant galimybei patvirtinti Užsakymą, Platintojas kuo skubiau apie tai informuoja Užsakovą elektroniniu laišku ar telefonu, Užsakovo nurodytais Portalo nustatymuose, ir pagal galimybes pasiūlo panašaus pobūdžio ir kainos lygio Reklamos paslaugą.

2.4. Abiejų šalių sutarimu Užsakymas gali būti pateiktas ir patvirtintas elektroniniu laišku.

 

3. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

3.1. Už suteiktas Reklamos paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal išankstinio mokėjimo sąskaitas kurios pateikiamos remiantis Užsakovo užsakymu. Užsakovui atlikus apmokėjimą Platintojas išrašo PVM sąskaitą - faktūrą.

3.2. Užsakovui pateikus užsakymą, pasirinkti reklaminiai plotai rezervuojami 5 darbo dienoms. Užsakovui, laiku neapmokėjus išankstinio mokėjimo sąskaitos, užsakymas anuliuojamas ir reklaminių plotų rezervacijos atšaukiamos.

 

4. UŽSAKYMŲ VYKDYMAS

4.1. Užsakymai vykdomi pagal Užsakyme pateiktą informaciją.

4.2. Užsakovas privalo pateikti reklaminę medžiagą ar maketus Užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Užsakovui laiku nepateikus būtinos medžiagos reklaminės kampanijos paruošimui ar negavus reklaminės medžiagos turinio patvirtinimo iš savivaldybės, Platintojas ir Teikėjas nėra atsakingi už reklaminės kampanijos pradžios atidėjimą.

4.3. Apie Užsakymo vykdymo etapus Platintojas praneša per Portalo Užsakymų valdymo sritį, pakeisdamas Užsakymo statusą ir, jeigu reikia, padarant įrašus, pridedant atitinkamus dokumentus ar fotografijas. Platintojas apie etapų vykdymą gali papildomai informuoti elektroniniu paštu.

4.4. Jei reklamos kampanija vėluoja dėl Užsakovo kaltės, tuomet Platintojui yra apmokama už laikotarpį, kuriuo buvo vėluojama pradėti reklamos kampaniją.

4.5. Jei reklamos kampanija vėluoja dėl Platintojo ar Teikėjo kaltės, tuomet reklamos kampanijos trukmė neatlygintinai pratęsiama tam laikotarpiui, kuriuo Teikėjas vėlavo pradėti reklamos kampaniją ir/arba atlyginami pagrįsti, rašytiniais įrodymais patvirtinti Užsakovo nuostoliai.

4.6. Jeigu reklaminė medžiaga yra pažeidžiama, Teikėjas įsipareigoja per 4 darbo dienas nuo pranešimo gavimo momento pakeisti pažeistą reklaminę medžiagą. Jei trūkumai laiku nepašalinami, Teikėjas atitinkamam laikotarpiui pratęsia reklaminę kampaniją arba kitaip atlygina pagrįstus, rašytiniais įrodymais patvirtintus Užsakovo nuostolius.

 

5. PLATINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Platintojas įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos Taisyklių sąlygos.

5.2. Platintojas įsipareigoja neperduoti konfidencialių Užsakovo duomenų trečiosioms šalims.

5.3. Platintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Užsakovas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5.4. Platintojas ar Teikėjas turi teisę keisti informaciją apie Reklamos paslaugas, tačiau tai nedaro įtakos jau patvirtintų Užsakymų sąlygoms.

 

6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos Taisyklių sąlygos.

6.2. Užsakovas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti jam suteiktų prisijungimo prie Portalo duomenų.

6.3. Užsakovo atstovas, atliekantis veiksmus Portale, pilnai atsako už visus savo ir atstovaujamo Užsakovo veiksmus Portale bei vykdant Sutartį.

6.4. Užsakovas yra atsakingas už pateiktos reklaminės medžiagos turinį. Užsakovo pateikiama reklaminė medžiaga turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, nepažeisti autorinių teisių bei valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, viešosios tvarkos bei moralės normų. Jeigu dėl reklaminės medžiagos turinio bus pateiktos pretenzijos, sankcijos ar baudos Užsakovas pats spręs tokio pobūdžio ginčus ir atlygins su jais susijusius kitų šalių patirtus nuostolius.

6.5. Už reklaminės medžiagos kokybę yra atsakinga šalis pateikusi reklaminę medžiagą. Platintojas ar Teikėjas nėra atsakingas už reklaminės kampanijos vizualinę kokybę, jei tai daro įtaką Užsakovo pateiktos reklaminės medžiagos kokybei.

 

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Bet kuri šalis neatsako už bet kurios iš savo prievolių nevykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas buvo sąlygotas aplinkybės, kurios šalys negalėjo kontroliuoti ir kad nebuvo galima jos numatyti arba išvengti, arba įveikti tos aplinkybės arba jos pasekmių. Nenugalimos jėgos aplinkybes bei atleidimo nuo jų sąlygas šalys supranta taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 1996, Nr. 68-1652).

7.2. Šalis, kuri dėl minėtų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, bei įvardindama konkrečius prisiimtus įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti.

7.3. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai raštu kitai šaliai bei atnaujinti savo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šalys sutinka ir neprieštarauja, gauti pranešimus automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis fizinio asmens dalyvavimo pvz. el. paštu.

8.2. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu laikomi gautais jų išsiuntimo dieną, jei kita šalis patvirtino gavimą.

8.3. Santykiams, nesureguliuotiems šiomis Taisyklėmis, taikomas Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksas bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

9. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

9.1. Platintojas šias taisykles skelbia ir jos pa­kei­ti­mus atlieka Portale.

2016-2020 © OOHpro.lt . Visos teisės saugomos.
Lauko reklamos plotai - užsisakyk patogiai visoje Lietuvoje

MB "Lauko reklama", tel. +370 616 77779, el. paštas info@oohpro.lt


Apie mus
Naudinga informacija (Blogas)
Atsakomybės ribojimas
Bendradarbiavimo su reklamos užsakovu taisyklės
Kontaktai
Reklamos plotų paieška
Reklamos plotų katalogas