Atsakomybės ribojimas

  • Lankydamiesi OOHpro.lt tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo atsakomybės ribojimo tekstu, jį supratote ir sutinkate jo laikytis.
  • Dauguma OOHpro.lt tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš reklamos paslaugų teikėjų, todėl OOHpro.lt neprisiima atsakomybės už jos tikslumą.
  • Reklamos paslaugų teikėjai, teikiantys informaciją OOHpro.lt , yra nepriklausomi rangovai, o ne OOHpro.lt atstovai. OOHpro.lt nėra atsakingi už šių paslaugų teikėjų veiksmus, klaidas, neveikimą, pareiškimus, garantijas, pažeidimus ar aplaidumą, taip pat už minėtų veiksmų sukeltus asmenų sužalojimus, mirtį, žalą turtui arba kitus nuostolius ar išlaidas. OOHpro.lt nėra atsakingi ir negrąžins pinigų streiko atvejais arba susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, jeigu visos šios aplinkybės nebus tiesiogiai pavaldžios OOHpro.lt . Taip pat OOHpro.lt nebus atsakingi už vyriausybės ar kokios nors valdžios institucijos veiksmus.
  • OOHpro.lt nesuteikia jokių garantijų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, išsamumu ar tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nėra atsakingas už šios informacijos panaudojimą. OOHpro.lt neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusiais su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu. Puslapyje esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika. Pagal mūsų taisykles ir sąlygas ir kiek leidžia įstatymai, mes būsime atsakingi tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos patirtumėte dėl mūsų su paslaugomis susijusių įsipareigojimų nesilaikymo. Kompensuotina nuostolių suma apribojama jūsų užsakymo suma, nurodyta užsakymo patvirtinimo el. laiške (vieno ar keleto susijusių įvykių atveju).
  • Nei OOHpro.lt , nei kiti subjektai, susiję su svetainės ir jos turinio kūrimu, rėmimu, reklama ar kitokiu viešinimu, nebus atsakingi už bet kokia nežymią, specifinę, netiesioginę ar pasekminę žalą / nuostolius, bet kokius veiklos sutrikimus, pelno ar pajamų praradimą, sutarčių netekimą, gerovės ar įvaizdžio žalą ar netekimą, teisės į nuostolių padengimą netekimą, bet kokius svetainėje pateikiamos informacijos netikslumus (įskaitant kainas ir užimtumą), reklamos teikėjų paslaugas ir produktus, bet kokią (tiesioginę, netiesioginę, pasekminę ar nežymią) žalą, nuostolius ar išlaidas, kuriuos patirtumėte dėl svetainės naudojimo, negalėjimo naudoti ar vėlavimo, arba už bet kokius (asmens) sužeidimus, mirties atvejus, žalą nuosavybei ar kitą (tiesioginę, netiesioginę, specifinę, pasekminę ar nežymią) žalą bei nuostolius patirtus dėl (teisinių) procedūrų, klaidų, taisyklių nesilaikymo, apsileidimo, tyčinių nusižengimų, trūkstamos informacijos, neveiklumo, neteisingos informacijos, civilinės teisės pažeidimų ar atsakomybės, susijusios (visiškai arba dalinai) su reklamos paslaugų teikėju (jo darbuotojais, vadovais, tarnautojais, agentais, atstovais ar bendradarbiaujančiomis kompanijomis), įskaitant bet kokius (dalinius) atšaukimus, stendų trūkumą, streikus, force majeure aplinkybes ar bet kokius kitus įvykius, kuriems mes neturime įtakos.
  • OOHpro.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti atsakomybės ribojimą. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo OOHpro.lt tinklalapyje. Jei Jūs po atsakomybės ribojimo teksto pakeitimų paskelbimo naudositės mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistu atsakomybės ribojimo turiniu, prarandate teisę naudotis OOHpro.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.
2016-2020 © OOHpro.lt . Visos teisės saugomos.
Lauko reklamos plotai - užsisakyk patogiai visoje Lietuvoje

MB "Lauko reklama", tel. +370 616 77779, el. paštas info@oohpro.lt


Apie mus
Naudinga informacija (Blogas)
Atsakomybės ribojimas
Bendradarbiavimo su reklamos užsakovu taisyklės
Kontaktai
Reklamos plotų paieška
Reklamos plotų katalogas